Zasady wspierania indywidualnych startów zawodników

 1. Zarząd PZG może przyznać wsparcie finansowe dla indywidualnych startów zawodników kadry narodowej nieobjętych programem szkolenia kadry narodowej.
 2. Zawodnik zainteresowany uzyskaniem wsparcia finansowego składa do Zarządu PZG umotywowany wniosek zawierający kosztorys udziału w zawodach na minimum 30 dni przed rozpoczęciem zawodów (w przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek
  w imieniu zawodnika składa rodzic lub opiekun prawny). Wniosek podlega zaopiniowaniu przez trenera kadry narodowej.
 3. Uprawnieni do składania wniosków są wyłącznie zawodnicy kadry A.
 1. Terminy zawodów objętych wnioskiem nie mogą kolidować z terminami zawodów objętych programem szkolenia kadry narodowej.
 2. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie zawody kategorii „E” lub sklasyfikowane wyżej w rankingu WAGR.
 3. Wsparcie finansowe przyznawane jest na zasadzie zwrotu kosztów udziału w zawodach na podstawie dostarczonych przez zawodnika rachunków i faktur źródłowych wystawionych na dane PZG jako nabywcę. Dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone do biura PZG nie później niż 30 dni po zakończeniu zawodów pod rygorem utraty dofinansowania.
 4.  Zwrot kosztów następuje na podstawie następującego algorytmu:
 • 100% zwrot kosztów udziału w turnieju w zależności od zajętego miejsca wg tabeli WAGR poniżej:

punkty2

 • Zwrot kosztów udziału w turnieju w 80% za zajęcie miejsca w klasyfikacji ogólnej turnieju stanowiącej 10 % liczby uczestników turnieju.
 • Zwrot kosztów udziału w turnieju w 60% za zajęcie miejsca w klasyfikacji ogólnej turnieju WAGR stanowiącej 20 % liczby uczestników turnieju.
 • Zwrot kosztów udziału w turnieju w 40 % za zajęcie miejsca w klasyfikacji ogólnej turnieju WAGR stanowiącej 30 % liczby uczestników turnieju.