Struktura szkolenia instruktorów

Polski Związek Golfa podpisał porozumienie z PGA Polska, mające na celu wdrożenie opracowanej wspólnie przez obie organizacje, nowej struktury szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce, zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi i gwarantującej m.in. międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji.

Dotychczasowy system edukacji trenersko-instruktorskiej, składający się z dwóch odrębnych kursów (profesjonalne szkolenie trenerskie PGA Polska oraz kursy podstawowe dla instruktorów rekreacji ruchowej prowadzone według wytycznych PZG przez Akademie Wychowania Fizycznego) zostanie zastąpiony nowym, elastycznym i bardziej dostępnym modułowym systemem szkolenia. Co ważne, zgodnym z rekomendacjami organów państwowych (dopasowanym do Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz wytycznych Ministerstwa Sportu) oraz obowiązujących w Unii Europejskiej Europejskich Ram Kwalifikacji.

Nowa struktura ma zapewnić:

  • międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji;
  • uregulowanie krajowego rynku szkoleniowego w obszarze golfa;
  • ustanowienie obiektywnych wymogów dot. wiedzy, umiejętności i kompetencji osób z różnymi kwalifikacjami;
  • większą dostępność i elastyczność propozycji edukacyjnych dla kadry szkoleniowej;
  • utrzymywanie wysokiej jakości szkolenia kadry instruktorsko-trenerskiej;
  • stworzenie ścieżek rozwoju i możliwości nauki dla różnych pracowników sektora golfowego.

Nowe poziomy kwalifikacji instruktorów – od asystenta do trenera I klasy

Wdrażana stopniowo struktura zakłada wprowadzenie nowych stopni instruktorskich, nazywanych formalnie kwalifikacjami. I tak, idąc od dołu struktury, mowa o asystencie instruktora, instruktorze, trenerze II, a następnie I klasy.

Poziomy kwalifikacji są zgodne z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie, kompatybilną z Europejską Ramą Kwalifikacji. Wprowadzana struktura zbliża nas do rozwiązań stosowanych w innych dyscyplinach w naszym kraju, jak i również do struktur w obszarze szkolenia golfowego w innych krajach europejskich. Nowy system nie oznacza jednak, że osoby już wykwalifikowane, np. legitymujące się stopniami PGA Polska, stracą jakieś uprawnienia. Wszyscy mają w nowym systemie swoje miejsce oraz dodatkowe możliwości rozwoju” – mówi Dyrektor Edukacji PGA Polska Wojciech Waśniewski.

PZG i PGA Polska opracowały podstawową ścieżkę rozwoju zawodowego dla golfowej kadry szkoleniowej, a następnie zgłosiły projekt wymienionych wyżej czterech (z planowanych pięciu) kwalifikacji do Polskiego Rejestru Kwalifikacji.

Na etapie formalnej weryfikacji są aktualnie poniższe kwalifikacje:

  1. Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich (Asystent Instruktora Golfa)
  2. Nauczanie i doskonalenie technik golfowych (Instruktor Golfa)
  3. Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego (Trener Golfa Klasy II)
  4. Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego (Trener Golfa Klasy I)