Three-ball, best-ball i four-ball match play (Reguła 30)

30-1. Zastosowanie „Reguł Gry w Golfa”

„Reguły Gry w Golfa” w zakresie, który nie jest w sprzeczności z wymienionymi poniżej Regułami, mają zastosowanie w rozgrywkach three-ball, best-ball i fourball.

30-2. Three-ball match play

a. Piłka w spoczynku przesunięta przez przeciwnika
Poza innymi założeniami Reguł, jeżeli piłka gracza zostanie dotknięta lub przesunięta przez przeciwnika, jego caddiego lub sprzęt, wyłączając przypadek w trakcie poszukiwania piłki, zastosowanie znajduje Reguła 18-3b. Przeciwnik ten otrzymuje karę jednego uderzenia w swoim meczu z graczem, lecz nie w swoim meczu z drugim przeciwnikiem.

b. Piłka przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika
Jeżeli piłka gracza zostanie przypadkowo odbita lub zatrzymana przez przeciwnika, jego caddiego lub sprzęt, nie ma kary. W swoim meczu z tym przeciwnikiem gracz może uderzyć piłkę tak jak leży lub zanim zostanie wykonane uderzenie przez którąkolwiek ze stron, gracz może unieważnić poprzednie uderzenie i bez kary zagrać piłkę z punktu jak najbliższego miejscu, z którego oryginalna piłka ostatnio została zagrana (patrz Reguła 20-5). W swoim meczu z drugim przeciwnikiem gracz musi zagrać piłkę tak jak leży.

Wyjątek: Piłka trafia w gracza przytrzymującego lub wznoszącego flagę, albo w cokolwiek co jest niesione przez niego – patrz Reguła 17-3b.
(Piłka specjalnie odbita lub zatrzymana przez przeciwnika – patrz Reguła 1-2).

30-3. Best-ball i four-ball match play

a. Reprezentowanie strony
Strona może być reprezentowana przez jednego partnera w ciągu całego meczu lub jego dowolnej części; nie wszyscy partnerzy muszą być obecni. Nieobecny partner może dołączyć do meczu pomiędzy dołkami, lecz nie podczas rozgrywania dołka.

b. Kolejność gry
Piłki należące do jednej strony mogą być rozgrywane w takiej kolejności, jaką strona uzna za odpowiednią.

c. Niewłaściwa piłka
Jeżeli gracz otrzyma karę utraty dołka zgodnie z Regułą 15-3a za zagranie w niewłaściwą piłkę, to jest on zdyskwalifikowany na tym dołku, lecz jego partner nie otrzymuje żadnej kary, nawet w przypadku, gdy niewłaściwa piłka należy do niego. Jeżeli niewłaściwa piłka należy do innego gracza, jej właściciel musi umieścić ją w miejscu, z którego niewłaściwa piłka została po raz pierwszy zagrana.

d. Kary dla strony
Strona jest ukarana w przypadku złamania następujących Reguł przez któregokolwiek z partnerów:

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 6-4 caddie,

• Jakakolwiek Reguła lokalna lub Reguła turnieju gdy karą jest skorygowanie stanu meczu.

e. Dyskwalifikacja strony
(i) Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli którykolwiek z partnerów otrzyma karę dyskwalifikacji za złamanie którejkolwiek z poniższych Reguł:

• Reguła 1-3 zgoda na złamanie Reguł,

• Reguła 4 kije golfowe,

• Reguła 5-1 lub 5-2 piłka,

• Reguła 6-2a handicap ,

• Reguła 6-4 caddie,

• Reguła 6-7 nadmierne opóźnianie gry, wolne tempo gry,

• Reguła 11-1ustawienie piłki w obszarze tee,

• Reguła 14-3 nienaturalne przyrządy, nietypowy sprzęt i nietypowe używanie sprzętu,

• Reguła 33-7 kara dyskwalifikacji nałożona przez Komitet,

(ii) Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli wszyscy partnerzy otrzymają karę dyskwalifikacji za złamanie którejkolwiek z poniższych Reguł:

• Reguła 6-3 czas rozpoczęcia gry i grupy
• Reguła 6-8 przerwanie gry

(iii) We wszystkich innych przypadkach, w których złamanie Reguły skutkuje dyskwalifikacją, gracz jest zdyskwalifikowany tylko na rozgrywanym dołku.

f. Skutki innych kar
Jeżeli złamanie Reguły przez gracza pomoże w grze jego partnerowi lub przeszkodzi w grze jego przeciwnikowi, to partner dodatkowo otrzymuje odpowiednią karę poza karą otrzymaną przez gracza.
We wszystkich innych przypadkach, w których gracz otrzymuje karę za złamanie Reguły, kara nie odnosi się do jego partnera. Gdy karą jest przegranie dołka, skutkiem jest dyskwalifikacja danego gracza na czas rozgrywania tego dołka.