System PZG Eagle

Skrócony opis zakresu funkcjonalnego Systemu Informatycznego PZG Eagle

1. Wprowadzenie

System Administracyjny PZG Eagle powstał we współpracy Polskiego Związku Golfa oraz Microsoft Polska – Partnera Technologicznego PZG. Obecnie systemem, od strony informatycznej, zajmuje się firma LGBS, certyfikowany partner Microsoft.

System PZG Eagle został stworzony w celu prowadzenia turniejów golfowych, rejestracji klubów oraz graczy PZG i ZK (jak również zawodowców i amatorów spoza PZG uczestniczących w polskich turniejach), zarządzania składkami PZG, obsługi HCP członków PZG oraz umożliwienia łatwiejszej komunikacji pomiędzy PZG a klubami oraz ich członkami. Pierwsze kroki w kierunku stworzenia tego systemu zostały poczynione w roku 2006, a w kwietniu 2007 roku została uruchomiona wersja podstawowa. Od tamtego czasu, system jest na bieżąco rozbudowywany, aktualizowany i poprawiany w celu usunięcia błędów. Obecnie eksploatowana wersja stanowi najbardziej zaawansowaną postać PZG Eagle i korzysta z platformy Microsoft Windows Azure.

2. Dostępne panele administracyjne systemu:

a. Panel trenera klubowego do zgłaszania graczy ZK

b. Panel Administratora Turniejów

c. Panel Administratora Klubu

d. Panel Administratora Komitetu HCP PZG

e. Panel Główny Administratora PZG

3. Opis funkcjonalności paneli administracyjnych

a. Panel trenera klubowego służący do zgłaszania graczy ZK (PPGA-P)

Trener klubowy (PRO) zarejestrowany w PGA-Polska, posiadający prawo do prowadzenia egzaminów i testów na Zieloną Kartę, wprowadzany jest do bazy PZG Eagle jako członek PGA Polska oraz otrzymuje hasło i login do wprowadzania nowych członków Klubu Zielonej Karty (KZK) oraz przeglądania i edycji danych graczy już wprowadzonych do KZK. Przy wprowadzaniu nowych graczy, PRO musi wpisać następujące, wymagane dane: data urodzenia, płeć, imię i nazwisko, adres email oraz następujące dane opcjonalne: numer telefonu kontaktowego, adres. Na podstawie wprowadzonych wymaganych danych, system przeszukuje wszystkie wcześniejsze wpisy i jeżeli wprowadzana osoba istnieje już w bazie (zakładki KZK, PZG, PGA Polska, Amatorzy inni, PRO inni) informacja ta jest wyświetlana. Jeżeli osoba znajduje się w zakładkach KZK, PZG, PGA-P, PGA inni, nie może zostać przeniesiona do bazy KZK. Jeżeli osoba znajduje się w bazie Amatorzy inni, może zostać przeniesiona do bazy KZK. Jeżeli nie znajduje się w żadnej z powyższych baz danych, może zostać dodana do bazy KZK. Powyższe hasło i login jest również potrzebne do zapisywania się przez PRO do turniejów prowadzonych w systemie PZG Eagle (np. Pro-Am, Polish Open).

b. Panel Administratora Turniejów (PAT)

Panel do prowadzenia turniejów przez organizatora nie związanego z klubem zarejestrowanym w PZG. Organizator turnieju może prowadzić turniej na każdym polu w Polsce wprowadzonym do systemu PZG Eagle, oraz polach zagranicznych wpisanych do systemu przez Administratora PZG. Pola wpisywane są do panelu z następującymi danymi dla każdego tee: długość dołka, SI, Par, CR & SR. Turnieje są obsługiwane w formatach gry strokeplay (brutto i netto) oraz stableford (brutto i netto). Podczas zakładania turnieju, organizator musi wpisać następujące dane: nazwa turnieju, data rozpoczęcia turnieju, imię i nazwisko Dyrektora turnieju, data otwarcia zgłoszeń, data zakończenia zgłoszeń, ograniczenia wiekowe, ograniczenia płci, ograniczenia HCP, „zamrożenie” HCP na cały turniej lub ustawienie zmiany HCP po każdej rundzie turnieju, ograniczenie liczby graczy, liczba rund, wybór pola (zmiana HCP dla ZK PZG po rundach 9- lub 18-dołkowych, zmiana dla HCP PZG po rundach 18-dołkowych), tee, klasyfikacje, rozstrzyganie remisów, CUT, logo sponsorów, itp. Gracze – członkowie PZG dodawani są do turnieju z bazy PZG Eagle ze swoim bieżącym HCP, lub mogą zapisywać się do turnieju on-line – gracze z nieaktywnym HCP są automatycznie wyłączani z klasyfikacji netto. PAT jest podłączony do dwóch mechanizmów wyświetlania wyników na żywo (livescoring) – jeden na stronie PZG drugi do wyświetlania w klubie, w którym odbywa się turniej. Livescoring prowadzony jest dla klasyfikacji głównej. System posiada możliwość wysyłania komunikatów do wybranych graczy z listy turniejowej oraz możliwość klonowania (kopiowania) turniejów wraz ze wszystkimi danymi. Ponadto, istnieje funkcja kopiowania listy graczy pomiędzy turniejami.

c. Panel Administratora Klubu (PAK)

Jest to główny panel kontaktowy pomiędzy danym klubem a Administratorem PZG. Poza funkcjonalnością PAT, panel zawiera następujące moduły:

* i. Ustawienia – edycja danych klubu, edycja danych Administratora klubu, zmiana loginu;
* ii. Członkowie – edycja danych członków klubu – (poza płcią i datą urodzenia), HCP – pełna ręczna kontrola HCP członków klubu (poza kategorią 1 – poniżej HCP 4,5 – ręczna kontrola jest wyłącznie przez panel Administratora PZG), dodawanie nowych członków do klubu – generowanie opłat i fakturowanie;
* iii. Finanse – opłaty członków, historia faktur;
* iv. Komunikacja – kontakt z Centralą PZG, innymi klubami i poszczególnymi członkami PZG poprzez wysyłanie wiadomości z systemu.

d. Panel Administratora Komitetu HCP PZG (PAKHCP)

Lista członków PZG z dostępem do zmian HCP we wszystkich kategoriach HCP, wprowadzanie rund EDS, dostęp do historii HCP z możliwością usunięcia ostatniego wpisu, moduł komunikacji z PZG, klubami, członkami PZG. Możliwość wysyłania komunikatów do wybranych członków PZG.

e. Panel Główny Administratora PZG (PAPZG)

Poza dostępem do wszystkich paneli opisanych powyżej, Administrator PZG posiada w panelu PAPZG następujące, dodatkowe funkcje:

* I. Kluby – dodawanie nowych klubów do PZG, pełna edycja danych klubów, blokowanie klubów, usuwanie klubów – na podstawie formalnych decyzji władz zwierzchnich;
* II. Członkowie PZG – pełna edycja danych, blokowanie i usuwanie członków PZG i ZK PZG;
* III. Gracze – pełna możliwość dodawania, edycji, usuwania graczy spoza PZG uczestniczących w turniejach prowadzonych w systemie PZG Eagle;
* IV. Pola golfowe – pełna możliwość edycji danych pól polskich i zagranicznych, na których rozgrywane są turnieje prowadzone w systemie PZG Eagle (CR, SR, SI, Par, długości dołków, itp.);
* V. Ustawienia – edycja wszystkich, możliwych ustawień w systemie PZG Eagle (struktura płatności, ustawienia sezonów, itp.);
* VI. Statystyki – wybrane statystyki dot. członków PZG;
* VII. Finanse – poza funkcjonalnością opisaną w panelach powyżej, możliwość usuwania wpłat, generowania zwrotów, usuwania faktur, itp.;
* VIII. Turnieje – dodatkowe funkcje związane z usuwaniem turniejów, oznaczaniem jako rankingowe, ustawianiem kategorii rankingowej, oznaczaniem turniejów mistrzowskich, zakładaniem turniejów prototypowych do późniejszego uzupełnienia danych;
* IX. Komunikacja – możliwość wysyłania komunikatów do wybranych klubów i członków PZG;
* X. Web-Serwisy – mechanizm autoryzacji klientów publicznego Web serwisu poprzez weryfikację dozwolonych adresów IP