Materiały po Walnym Zgromadzeniu Delegatów 27 maja 2013 r.