Kurs na instruktora golfa

Polski Związek Golfa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie na instruktora golfa.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia golfowego do prowadzenia zajęć w klubach i na polach golfowych – na poziomie rekreacji ruchowej.

Przedmiotem kursu będą zagadnienia z zakresu doskonalenia techniki gry w golfa, teorii i praktyki nauczania golfa oraz prowadzenia instruktażu, w tym również w zakresie elementów treningu wyczynowego.

Absolwenci kursu otrzymają legitymację instruktora golfa wydaną przez PZG. Szkolenie odbędzie się pod okiem utytułowanego szkoleniowca Krzysztofa Czupryny, m.in. autora pierwszego polskiego podręcznika na temat golfa pt. „Skuteczna gra w golfa”.

Część specjalistyczna kursu obejmie 58,5 godzin dydaktycznych: 17 godzin części teoretycznej oraz 36,5 godzin części praktycznej. Oba moduły zakończone będą egzaminami końcowymi, sprawdzającymi zdobytą przez uczestników wiedzę, trwającymi odpowiednio 1 i 4 godziny. Dodatkowo uczestnicy przejdą jednodniowe szkolenie, zakończone egzaminem, z zakresu ogólnych zagadnień związanych z metodyką nauczania i prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych, które poprowadzi   dr Elżbieta Olszewska – wykładowca warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

Termin kursu: 30.06 – 08.07. 2019 r.
Planowana cena kursu: 899 zł*/os.
Miejsce kursu: Mazury Golf & Country Club
Kierownik kursu i główny prowadzący: Krzysztof Czupryna (CV)

Wymagania formalne dla uczestników (kandydat musi posiadać):

  1. Co najmniej wykształcenie średnie.
  2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

Zasady naboru w I etapie rekrutacji:

  1. Kandydatury powinny być zgłaszane  w terminie od 19 lutego – 30 kwietnia 2019.
  2. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania Formularza Aplikacyjnego (wraz z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych) i wysłania go w/w terminie na adres biuro@pzgolf.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatur organizator kursu wyłoni listę zakwalifikowanych uczestników (maksymalnie 15 osób), która zostanie następnie opublikowana na stronie PZG po 10 maja 2019 r.       W przypadku większej liczby zgłoszonych kandydatów, niż liczba miejsc na kursie, organizator   przeprowadzi selekcję w oparciu o poniższe kryteria:

W pierwszej kolejności na listę zakwalifikowanych wciągani będą kandydaci wykazujący się udokumentowanym zaangażowaniem w wolontariat na rzecz klubów golfowych, prowadzenie zajęć golfowych oraz realizację działań mających na celu promocję, popularyzację oraz upowszechnianie golfa. Pod uwagę brana będzie również późniejsza przydatność kandydata do prowadzenia działalności szkoleniowej w klubie macierzystym. Kryterium pomocniczym będzie aktualny HCP kandydata.

Zasady naboru w II etapie rekrutacji:

Zakwalifikowani na kurs w I etapie rekrutacji kandydaci zobowiązani są, w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 r., pod rygorem wykreślenia z listy, do:

1)  Dokonania opłaty wpisowej w wysokości 899 zł na wskazany rachunek bankowy;

2)  Dostarczenia do Biura PZG:

  • skanu lub kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o dobrym stanie zdrowia;
  • zdjęcia w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres biuro@pzgolf.pl).

 

* PZG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny kursu, w przypadku mniejszej niż zakładana liczby uczestników (15 osób). Opłata wpisowa obejmuje wynagrodzenie wykładowców, przygotowanie materiałów dydaktycznych, wynajem sal wykładowych, nieograniczony dostęp do obiektów treningowych i piłek na driving range oraz green fee 2 rundy na 9-dołkach pola golfowego. Uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu we własnym zakresie.

Fot. PZG

Zostań instruktorem golfa