Kalibracja pól golfowych

 1. Co to jest kalibracja?
 2. Kto odpowiada za kalibrację pól golfowych w Polsce?
 3. Kiedy pole golfowe powinno zostać skalibrowane?
 4. Jak wygląda proces kalibracji pola golfowego?
 5. Zmiany na polu golfowym a kalibracja
 6. Dokumenty dotyczące kalibracji pól golfowych w Polsce

Co to jest kalibracja?

Kalibracja ma na celu określenie trudności gry na konkretnym polu tak, aby wyniki uzyskane na poszczególnych polach mogły być ze sobą porównywane i używane do aktualizacji Handicapu graczy na całym świecie.

Kto odpowiada za kalibrację pól golfowych w Polsce?

Kalibracja pól w Polsce jest przeprowadzana przez Komisję Kalibracyjno-Handicapową PZG według procedur ogólnoświatowego systemu „USGA Course Rating System™”.

Kiedy pole golfowe powinno zostać skalibrowane?

Każde pole golfowe powinno być skalibrowane bezpośrednio po jego uruchomieniu, potem w ciągu 5 lat od pierwszej kalibracji, a następnie okresowo w odstępach nie dłuższych niż 10 lat.

Jak wygląda proces kalibracji pola golfowego?

Podczas kalibracji dokonywane są pomiary odległości oraz ocena wszystkich elementów i obszarów pola golfowego. Od strony praktycznej, na podstawie statystycznych danych o długości i celności uderzenia przeciętnych golfistów o zróżnicowanych umiejętnościach, dla każdego zestawu tee na polu wykonywana jest symulacja rozgrywania rund przez różnych graczy.

Na podstawie pomiarów każdego dołka obliczana jest wynikowa długość pola. Pomiary są korygowane w zależności od nachylenia terenu, przeważającego kierunku wiatru, różnic wysokości nad poziomem morza, zakrzywienia dołków (dog-leg) i okoliczności wymuszających skracanie uderzeń (lay up). Oprócz długości, na każdym dołku oceniane są także:

 • ukształtowanie terenu,
 • charakterystyka fairway’a,
 • odległość od obszarów kary, granic pola, drzew i innej roślinności,
 • wysokość i gęstość trawy w obszarach rough,
 • położenie, wielkość i głębokość bunkrów,
 • rozmiary, ukształtowanie i szybkość green’ów.

Na podstawie pomiarów i wyników oceny utrudnień obliczane są współczynniki Course Rating (CR) oraz Slope Rating (SR), odrębne dla obu płci i każdego zestawu tee na kalibrowanym polu. Pole golfowe o przeciętnej trudności ma współczynnik Course Rating równy parowi pola, a współczynnik Slope Rating równy 113.

Wyznaczone wartości CR i SR są wymierną oceną trudności gry na polu w przeciętnych warunkach. Stanowią one podstawę do przygotowania dla każdego pola tabel uderzeń handicapowych, wskazujących ile dodatkowych uderzeń otrzymuje golfista z określonym handicapem, grając z wybranego zestawu tee. Tabele te dostępne są na stronie PZG (TUTAJ) oraz na wszystkich skalibrowanych polach golfowych.

Zmiany na polu golfowym a kalibracja

Dla zachowania aktualności współczynników CR i SR kluczowe znaczenie ma utrzymanie niezmiennego stanu pola w stosunku do warunków, które były oceniane w trakcie kalibracji oraz dotrzymanie właściwych terminów kalibracji.

W przypadku wprowadzenia tymczasowych lub stałych zmian na polu, każdorazowo musi zostać wykonana ocena, czy zmiany te wpływają w istotny sposób na wartość współczynników kalibracyjnych i czy konieczna jest powtórna, częściowa kalibracja zmienionych dołków. Oceny tej dokonuje Komisja Kalibracyjno-Handicapowa PZG na podstawie danych otrzymanych od przedstawiciela pola.

Przy zmianach tymczasowych, wynikających z prac renowacyjnych lub warunków pogodowych (np. gra na zimowych greenach), zmiana współczynników jest niezasadna. W takim przypadku zgłaszanie uzyskanych wyników do celów handicapowych może być okresowo zablokowane. Rozegrane w tych warunkach rundy nie wpływają na zmianę handicapu graczy.

Dokumenty dotyczące kalibracji pól golfowych w Polsce