UCHWAŁA NR 24/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetu PZG

7 września 2021

UCHWAŁA NR 24/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetu PZG


Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził prowizorium budżetu PZG na 2021 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2021 z dnia 10 maja 2021 r.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki