Uchwała nr 54/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

11 stycznia 2021

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 18 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 54/2019

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia w poczet członków PZG klubu golfowego

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych PZG klub golfowy Space Golf & Friends Cup.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki