Uchwała nr 2/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

11 stycznia 2021

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 2 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR 2/2020

z dnia 2 marca 2020 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie umorzenia zaległych należności z lat ubiegłych

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Na wniosek księgowej związku i po złożonej przez nią wyjaśnieniach, podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie umorzenia zaległych należności z lat ubiegłych na łączną kwotę 3 215,24.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki