Uchwała nr 2/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 lutego 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 2/2019

z dnia 6  lutego 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Turniejów Mistrzowskich PZG w 2019 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza harmonogram Turniejów Mistrzowskich PZG na 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.