Uchwała nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

2 marca 2020

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 marca 2019 r.

 

UCHWAŁA NR 14/2019

z dnia 25 marca 2019 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry PZG na 2019 r. 

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza program szkolenia PZG na 2019 r., w tym politykę startową i kryteria powoływania reprezentacji Polski w 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki