Uchwała nr 7/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyznaje patronat PZG następującym inicjatywom:

1)   Ski&Golf

2)   Open de Golf French Touch Trophy 2018

3)   Kram Junior Open

4)   Przesiep Open by Mitukiewicz

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki