Uchwała nr 6/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 6/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia zmiany terminu Klubowych MP Seniorów w 2018 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Zarządu Sierra GC i po konsultacjach z głównymi organizatorami turniejów golfowych w Polsce, Zarząd PZG podjął decyzję o zmianie turnieju Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów z 17-19.08.2018 na 10-12.08.2018.

 §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki