Uchwała nr 5/2018 z dnia 12 lutego2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 5/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków zwyczajnych PZG

=Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków zwyczajnych PZG Golf Club sp. z o.o. prowadzący klub golfowy pod nazwą „Wawa Golf Club”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki