Uchwała nr 4/2018 z dnia 12 lutego2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 4/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wydania kartki i znaczka pocztowego z okazji 25-lecia PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie nawiązania współpracy z Pocztą Polską oraz Polskim Stowarzyszeniem Golfa Kobiet w ramach emisji kartki pocztowej wraz ze znaczkiem
o tematyce golfowej z okazji 25-lecia PZG

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki