Uchwała nr 38/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r

 

UCHWAŁA NR 38/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Przyznaje się patronat PZG następującym inicjatywom:

  1. JB Przesiep Open by Mitukiewicz.pl w dnia 6-8 sierpnia 2018 r. w Sobienie Królewskie G&CC
  2. Faldo Series w dniach 11-13 lipca 2018 r. w FWG

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki