Uchwała nr 31/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 czerwca 2018 r.

 

Uchwała nr 31/2018

z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu kadencji 2018-2022

Na podstawie § 21 statutu oraz 4 ust. 3 regulaminu Zarządu Zarząd Polskiego Związku Golfa, uchwala co następuje:

§ 1.

Na wniosek Prezesa Zarządu Marka Michałowskiego, Zarząd podjął uchwałę w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu kadencji 2018-2022.

1)       Marek Michałowski – Prezes Zarządu

Kompetencje – sprawy organizacyjne:

 • wykonuje funkcję pracodawcy względem pracowników Biura PZG oraz nadzoruje politykę kadrową;
 • koordynuje kontakty i współpracę Zarządu  ze sponsorami i mediami;
 • reprezentuje Zarząd PZG w oficjalnych kontaktach z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz innymi instytucjami publicznymi, PKOl oraz federacjami międzynarodowymi;
 • reprezentuje Zarząd PZG w środkach masowego przekazu;
 • nadzoruje realizację Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.;
 • nadzoruje realizację projektów promocji i upowszechniania golfa;
 • nadzoruje rozwój i promocję golfa seniorskiego.

2)       Jacek Socha – Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik PZG

Kompetencje:

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem i wykonaniem budżetu PZG;
 • nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG dyscypliny finansowej.

3)       Janusz Sikora – Wiceprezes Zarządu ds. sportowych

Kompetencje:

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem i organizacją systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego PZG, w tym:

a)   proces szkolenia kadry narodowej,

b)   organizację Turniejów Mistrzowskich PZG,

c)    opracowanie regulaminów współzawodnictwa sportowego,

d)   prowadzenie rankingów PZG,

e)   programy rozwoju golfa juniorskiego.

 • koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw sportowych i szkoleniowych.

4)       Janusz Kazberuk – Wiceprezes ds. handicapowych i dyscyplinarnych

Kompetencje:

 • nadzoruje prace Komisji Kalibracyjno-Handicapowej oraz Komisji Golfa Kobiecego;
 • koordynuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem systemu HCP i kalibracją pól golfowych;
 • nadzoruje przestrzeganie przez związek Systemu HCP EGA oraz standardów kalibracyjnych USGA i EGA;
 • koordynuje współpracę z federacjami i międzynarodowymi organizacjami sportowymi w zakresie spraw handicapowych i kalibracyjnych;
 • koordynuje współpracę Zarządu z Komisją Dyscyplinarno-Regulaminową PZG;
 • nadzoruje i koordynuje politykę dyscyplinarną związku oraz wykonywanie orzeczeń Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej PZG;
 • nadzoruje rozwój i promocję golfa kobiecego.

5)       Grzegorz Puszkarski – Wiceprezes ds. prawnych i sędziowskich

Kompetencje:

 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z opracowaniem umów i aktów prawnych związku;
 • nadzoruje przestrzeganie przez Zarząd PZG przepisów prawa wewnętrznego i powszechnie obowiązującego;
 • nadzoruje pracę Komisji Sędziowskiej;
 • nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z licencjonowaniem i szkoleniem sędziów PZG oraz publikacją i tłumaczeniem Reguły Gry w Golfa oraz Reguł Statusu Amatora

 §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki