Uchwała nr 27/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 27/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia materiałów na Walnego Zgromadzenie Delegatów

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza następujące materiały na Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zgromadzenie Delegatów PZG w dniu 25 maja 2018 w Warszawie:

  1. Wykonanie budżetu PZG w 2017 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Plan budżetu PZG na 2018 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Sprawozdanie Prezesa Zarządu PZG za 2017 r. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki