Uchwała nr 2/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 2/2018

z dnia 12 lutego 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno-szkoleniowych Narodowego Programu Rozwoju Juniorów 2018

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza założenia organizacyjno-szkoleniowych Narodowego Programu Rozwoju Juniorów 2018 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki