Uchwała nr 19/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 10 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r

Uchwała nr 19/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie pełnomocnictwa Zarządu do reprezentacji łącznej przed MSiT

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG upoważnia Bartłomieja Chełmeckiego oraz Agnieszkę Truszkowską do łącznej reprezentacji PZG i działania w jego imieniu przed Ministerstwem Sportu i Turystyki we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot dotacji.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia w PZG,.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki