Uchwała nr 15/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 15/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

 Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Statutowo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Golfa, zwołuje Statutowe Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa na dzień 26 maja 2018 r. w Warszawie budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (wejście od ul. Nowogrodzkiej), w pierwszym terminie na godzinę 14.30 oraz w drugim terminie na godzinę 15.00, z następującym, proponowanym, porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      Mandatowej

a)      Skrutacyjnej

b)      Uchwał i Wniosków

 1. Sporządzenie listy obecności
 2. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2017
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017, ocenionego przez biegłego rewidenta
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2017
 6. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2017

b)      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017

c)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2017

d)      Przeznaczenia zysku z 2017 r. na pokrycie kosztów umorzenia systemu informatycznego Eagle 2.0

e)      Sporządzenia sprawozdań finansowych od roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

f)       Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2017

 1. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2018
 2. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2018
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2018
 4. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za lata 2018-2020.
 5. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
 6. Dyskusja nad projektem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
 7. Głosowanie nad przyjęciem Strategii Rozwoju Golfa w Polsce do 2022 r.
 8. Wybór Komisji Wyborczej PZG.
 9. Zgłaszanie kandydatur na prezesa zarządu.
 10. Głosowanie nad wyborem prezesa zarządu.
 11. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia liczby członków zarządu – wiceprezesów zarządu w nadchodzącej kadencji.
 12. Zgłaszanie kandydatur na wiceprezesów zarządu.
 13. Głosowanie nad wyborem wiceprezesów zarządu.
 14. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji rewizyjnej.
 15. Głosowanie nad wyborem członków komisji rewizyjnej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
 17. Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
 18. Głosowanie nad wyborem członków komisji dyscyplinarno-regulaminowej
 19. Przedstawienie propozycji poprawek do statutu PZG
 20. Dyskusja nad propozycjami poprawek do statutu PZG
 21. Głosowanie nad poprawkami do statutu PZG
 22. Dyskusja i wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet w poczet członków wspierających PZG
 23. Uchwała w sprawie upoważnienia Biura PZG do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w przyjętych uchwałach i uchwalonych aktach prawnych.
 24. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki