Uchwała nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Uchwała nr 13/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Sportowego oraz skierowania pracownika na szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG powierza Januszowi Mojsiewiczowi bezterminowo obowiązki Dyrektora Sportowego. Szczegółowy zakres obowiązków na w/w stanowisku reguluje umowa o pracę z pracownikiem.

§ 2.

Janusz Mojsiewicz zostaje oddelegowany do udziału w szkoleniu na instruktora PGA Polska na koszt PZG i w godzinach czasu pracy. Szczegółowe zasady dofinansowania podnoszenia kwalifikacji przez pracownika zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki