Uchwała nr 12/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała nr 12/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd zatwierdza zmiany wprowadzone do Regulaminu Organizacyjnego PZG. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki