Uchwała nr 11/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 listopada 2018

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 5 kwietnia 2018

 

Uchwała nr 11/2018

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia KN na 2018 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd zatwierdza program szkolenia, politykę startową kadry narodowej oraz kryteria powoływania do reprezentacji Polski. Dokument stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki