Uchwała nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

1 lutego 2018

UCHWAŁA NR 1/2018

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania kadry narodowej w golfie na 2018 r.

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG przyjmuje zmiany do regulaminu powoływania kadry narodowej oraz zasad
i warunków reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Na wniosek trenera kadry narodowej Zarząd PZG przyjmuje Zasady powoływania do kadry narodowej w 2018 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Na wniosek trenera kadry narodowej Zarząd PZG zatwierdza skład kadry narodowej w golfie na 2018 r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Uchwała podjęta droga elektroniczną.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki