UCHWAŁA NR 51/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

6 listopada 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 6 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 51/2017

z dnia 6 listopada 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Odznaczeń w związku z obchodami XXV-lecia PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na przewodniczącego Kapituły ds. Nagród i Odznaczeń na XXV-lecie PZG powołuje się pana Bogusława Bila.

§2.

Na wniosek przewodniczącego powołuje się następujący skład Kapituły:

  1. Bogusław Bil – przewodniczący
  2. Marzena Gradecka
  3. Elżbieta Górska
  4. Wacław Laszkiewicz
  5. Wiesław Kapral
  6. Zbigniew Lepka

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki