UCHWAŁA NR 32/2017 z dnia 31 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

31 maja 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 31 maja 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 32/2017

z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie oceny okresowej pracy pracowników biura PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie wypłaty premii wynikowych i nagród uznaniowych za pracę w 2016 r. dla pracowników biura PZG r. w pełnej wysokości wynikającej z przyjętego planu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki