UCHWAŁA NR 31/2017 z dnia 31 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

31 maja 2017

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 31/2017

 z dnia 31 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji projektu EAGLE 2.0

 

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez biuro PZG oraz wykonawcę projektu EAGLE 2.0, podjął decyzję o zmianie harmonogramu realizacji projektu oraz kolejności wdrażanych modułów.

§ 2.

Zatwierdzono również budżet realizacji dodatkowych modułów nie uwzględnionych w pierwotnym kosztorysie i harmonogramie realizacji projektu:

1) Moduł Rankingów

2) Moduł Integracji Aplikacji Mobilnych

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki