UCHWAŁA NR 27/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 27/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia materiałów na WZD PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza następujące materiały na WZD PZG w dniu 31 maja 2017 r.

1)      Plan budżetu na 2017 r.

2)      Wykonanie budżetu za 2016 r.

3)      Sprawozdanie prezesa zarządu za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki