UCHWAŁA NR 26/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 6 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 26/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zmniejszenia liczebności Członków Zarządu PZG oraz nowego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Pawła Laskowskiego z funkcji wiceprezesa ds. sędziowskich i dyscyplinarnych PZG Zarząd PZG występuje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej, że zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PZG, do czasu zakończenia obecnej kadencji Zarządu PZG i wyboru nowego, Zarząd PZG będzie liczył 4 osoby.

§ 2.

Na podstawie §4 pkt. 3-4 Regulaminu Zarządu PZG, dokonuje nowego podziału kompetencji pomiędzy czterech Członków Zarządu PZG według następujących obszarów:

1)   Marek Michałowski, Prezes Zarządu – sprawy organizacyjne

2)   Jacek Socha, Wiceprezes – sprawy finansowe

3)   Janusz Sikora, Wiceprezes – sprawy sportowe (w tym handicapowo – kalibracyjne)

4)   Grzegorz Puszkarski, Wiceprezes –  sprawy prawne, dyscyplinarne i sędziowskie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki