UCHWAŁA NR 25/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 25/2017

z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Kalibracyjno – Handicapowej oraz Komisji Golfa Kobiecego za 2016 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Kalibracyno – Handicapowej za 2016 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Golfa Kobiecego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki