UCHWAŁA NR 21/2017 z dnia 9 maja 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 maja 2017

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 21/2017

 z dnia 9 maja 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

 

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG, po zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez biuro PZG, podjął decyzję o nieudostępnianiu zewnętrznym podmiotom danych osobowych posiadaczy karty HCP PZG zarejestrowanych w bazie danych PZG w celu ich dalszego przetwarzania, za pośrednictwem modułu web-service w systemie informatycznym EAGLE 2.0.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki