UCHWAŁA NR 20/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 20/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie ustalenia reprezentacji Zarządu PZG na Turniejach Mistrzowskich PZG i innych wydarzeniach w 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG ustalania reprezentację Zarządu PZG na Turniejach Mistrzowskich PZG i innych wydarzeniach w 2017 r. zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PZG nr 20/2017 z dnia 22 marca 20117 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki