UCHWAŁA NR 19/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 8 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 19/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządu

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG udziela Panu  Bartłomiejowi Chełmeckiemu, sekretarzowi generalnemu PZG oraz Pani Agnieszce Truszkowskiej, księgowej PZG pełnomocnictwa do łącznej reprezentacji PZG
i działania w jego imieniu przed Ministerstwem Sportu i Turystyki we wszystkich sprawach dotyczących dotacji publicznych i do wysokości przyznanych kwot dotacji.

§ 2.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pana Bartłomieja Chełmeckiego lub Pani Agnieszki Truszkowskiej w Polskim Związku Golfa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki