UCHWAŁA NR 18/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 7 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 18/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje patronat honorowy PZG w sezonie 2017 r. cyklowi turniejów BMW PGA Polska Tour.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki