UCHWAŁA NR 15/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 15/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia dokumentacji systemu EAGLE 2.0 w związku z wdrożeniem polityki ochrony danych osobowych

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się do stosowania regulamin Systemu Informatycznego PZG EAGLE 2.0 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się do stosowania wzór Umowy z Klubem lub Organizatorem Turnieju stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wprowadza się do stosowania wzór Umowy z Akademią Golfa stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Wprowadza się do stosowania Instrukcję Postępowania w Przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Polskim Związku Golfa stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
  5. Wprowadza się wzór oświadczenia – Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w Polskim  Związku Golfa stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki