UCHWAŁA NR 14/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 14/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyjęcia dokumentacji Polityki Przetwarzania Danych Osobowych w Polskim Związku Golfa

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wprowadza się do stosowania dokumentację Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych opisaną w dokumencie Instrukcja Polityki Bezpieczeństwa w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych w Polskim Związku Golfa stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wprowadza się do stosowania nową dokumentację Instrukcji Zarządzania System Informatycznym opisaną w dokumencie Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym EAGLE 2.0 wraz Opisem Struktury Bazy Danych EAGLE 2.0 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki