UCHWAŁA NR 13/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 13/2017

z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zgłoszenia zbioru danych osobowych PZG do GIODO

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Podejmuje się decyzję o zgłoszenia zbioru danych osobowych Polskiego Związku Golfa do GIODO.
  2. Zadanie zgłoszenia zbioru danych osobowych PZG powierza się do wykonania Panu Adrianowi Lapierre-Mróz, pracownikowi firmy Sid Group sp. z o.o zgodnie z wystawionym przez Zarząd PZG upoważnieniem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki