UCHWAŁA NR 12/2017 z dnia 22 marca 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

22 marca 2017

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 12/2017

 z dnia 22 marca 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwołania Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa

 

Na podstawie § 21 ust. 4 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

 § 1.

Zwołuje się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Golfa w dniu 31 maja 2016 r. w Warszawie w budynku Intraco II (Oxford Tower) przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, w pierwszym terminie na godzinę 11.30 oraz w drugim terminie na godzinę 12.00.

§ 2.

Zgodnie z § 18 ust. 1 statutu PZG ustala się następujący projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wskazanie Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      Mandatowej

b)      Skrutacyjnej

c)      Uchwał i Wniosków

 1. Sporządzenie listy obecności
 2. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową zdolności Walnego Zgromadzenia Delegatów do podejmowania uchwał
 3. Przedstawienie sprawozdania Prezesa Zarządu PZG za rok 2016
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016, ocenionego przez biegłego rewidenta
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Prezesa Zarządu PZG i sprawozdaniem finansowym za rok 2016
 6. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 7. Dyskusja nad sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za rok 2016
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2016

b)      Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016

c)      Zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu rocznego za rok 2016

d)      Udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2016

 1. Przedstawienie planu budżetu PZG na rok 2017
 2. Dyskusja nad planem budżetu PZG na rok 2017
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu budżetu PZG na rok 2017
 4. Podjęcie uchwały o wyborze niezależnej firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego PZG za 2017 r.
 5. Zmiany w regulaminie dyscyplinarnym PZG
 6. Zamknięcie  Walnego Zgromadzenia Delegatów

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki