UCHWAŁA NR 9/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 lutego 2017

Załącznik nr 3 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 20 lutego 2017 r.

 UCHWAŁA NR 9/2017

z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwiększenia kwoty ryczałtów sędziowskich

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZG Krzysztofa Góry Zarząd PZG zatwierdził zwiększenie ryczałtów sędziowskich zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu PZG nr 9/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki