UCHWAŁA NR 11/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.Zarządu Polskiego Związku Golfa

20 lutego 2017

Załącznik nr 5 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 20 lutego 2017 r

 UCHWAŁA NR 11/2017

z dnia 20 lutego 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom odbywającym się w sezonie 2017:

1)   XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfa – organizator Binowo Park GC

2)   World Amateur Golfers Championship – organizator Binowo Park GC

3)   Golf & Brydż – organizator Binowo Park GC

4)   Floating Garden Szczecin Open – organizator Binowo Park GC

5)   Wrocław Open – organizator Gradi GC

6)   Mistrzostwa Polski Golf & Tenis – organizator Gradi GC

7)   Brunetki i Blondynki- organizator Gradi GC

8)   Otwarte Mistrzostwa Gradi GC – organizator Gradi GC

9)   Kram Junior Open – organizator Golf24/Toya G&CC

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki