UCHWAŁA NR 6a/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 6a do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r

 

UCHWAŁA NR 6a/2016

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje patronat honorowy PZG inicjatywie Golf & Ski organizowanej przez Armada GC.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki