UCHWAŁA NR 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 5 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r

UCHWAŁA NR 5/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu oraz założeń finansowych cyklu turniejów Audi Junior Tour 2017.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdził harmonogram oraz założenia finansowe cyklu turniejów Audi Junior Tour 2017, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki