UCHWAŁA NR 3/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 3 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 3/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej seniorów 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przyznanej kwoty dofinansowania z dotacji publicznej na szkolenie kadr narodowej seniorów zatwierdza się program szkolenia kadry seniorów na 2017 r. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Program szkolenia kadry narodowej seniorów może ulec zmianom w trakcie sezonu
w zależności od pozyskania dodatkowych środków z MSiT lub sponsorów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki