UCHWAŁA NR 2/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 2 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 2/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia składu kadry narodowej na 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek trenera kadry narodowej Michaela O’Briena Zarząd PZG zatwierdza skład kadry narodowej seniorów i juniorów na sezon 2017 r. Wykaz zawodników stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zawodnicy kadry narodowej seniorów i juniorów zostają przydzieleni do poszczególnych kategorii i grup szkoleniowych na podstawie kryteriów powoływania kadry narodowej do grup szkoleniowych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki