UCHWAŁA NR 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

16 stycznia 2017

Załącznik nr 1 do protokołu z obrad Zarządu PZG w dniu 16 stycznia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR 1/2017

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zasad i warunków powoływania kadry narodowej w 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zatwierdza regulamin powoływania kadry narodowej w golfie oraz zasady
i warunki reprezentowania barw narodowych w zawodach międzynarodowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki