UCHWAŁA NR 39/2016 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

26 października 2016

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 26 października 2016 r.

 

UCHWAŁA NR 39/2016

z dnia 26 października 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zatwierdzenia kalendarza zawodów PZG na 2017 r.

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się kalendarz zawodów PZG na 2017 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki