UCHWAŁA NR 36/2016 z dnia 19 września 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

19 września 2016

 Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 19 września 2016

UCHWAŁA NR 36/2016

z dnia 19 września 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie kooptacji członkini Komisji Golfa Kobiecego PZG

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek przewodniczącej Komisji Golfa Kobiecego PZG, p. B. Morańskiej  zarząd PZG dokonuje kooptacji p. E. Geritz do składu Komisji Golfa Kobiecego PZG.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki