UCHWAŁA nr 28/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa

4 lipca 2016

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Zarządu PZG z dnia 4 lipca 2016 r.

UCHWAŁA nr 28/2016

 z dnia 4 lipca 2016 r.

Zarządu Polskiego Związku Golfa

w sprawie zwiększenia liczby drużyn w Klubowych MP gr. B 2016

Na podstawie § 21 statutu ZarządPolskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd PZG zwiększa niniejszym liczbę drużyn dopuszczonych do rywalizacji w ramach Klubowych MP gr. B z 20 do 24.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski

Protokolant: Bartłomiej Chełmecki